İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2018/6 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANDI

Bilindiği üzere, bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalı, söz konusu ithalata önlem alınması için usulüne uygun hazırlanmış bir başvuru üzerine ilgili Mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabilmektedir.

Bu itibarla, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası” ithalatının dampingli fiyatlarla yapıldığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu iddiasıyla yapılan başvuru kapsamında  anılan ülkeye yönelik olarak 24/9/2016 tarihli ve 29837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/38) ile bir damping soruşturması başlatılmıştır.

Bahse konu  soruşturma kapsamında 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2018/6 sayılı Tebliğ) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası” ithalatında,  haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 5 yıl süreyle, dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verilmiştir.  Bu çerçevede Tebliğ’in yayımı tarihinden geçerli olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası” ithalatında CIF bedelin %8’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

Aktüel İntermedya / EKONOMİ

 

You may also like

Popular News